درب گازبند پت در سایز 28 />

2017/07/02 12:50:46

آب بند و گازبند کردن انواع ظروف پت در سایز های مختلف با دهانه 28 دارای رنگ های مختلف و متنوع ساخته شده از گرید بالا برای ظروف دارویی و غذایی