Menu
Your Cart

پت پلاستیکی شربتی سایز دهانه 28

سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1050 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 12.01..
105,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1240 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500  عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.4قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3و..
124,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1510 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 12.01..
151,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1750 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 19.01..
175,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1450 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 16.56..
145,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1150 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 11.97..
115,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1610 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 11.97..
161,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1340 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.4قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وز..
134,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1850 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 19.04..
185,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1550 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 16.52..
155,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1050 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 7.6قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8وزن محصول حـدودا : 12.05..
105,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1510 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 7.6قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8وزن محصول حـدودا : 12.05..
151,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 138 (12 صفحه)