شیشه پنی سیلین سایز دهانه 20

شیشه پنی سیلین سایز دهانه 20