شیشه های دارویی

2019/08/25

شیشه های دارویی />
تعریف شیشه : تعاریف مختلفی برای شیشه وجود دارد. تعریف کلی، شیشه یک جامد امورف است. تعریف انجمن آزمون و مواد آمریکا، شیشه ماده ای معدنی است که از حالت مذاب طوری سرد شده است که بدون تبلور به حالت صلب در آمده است. تعریف آکادمی ملی علوم آمریکا، شیشه ماده ای است که در پراش اشعه ایکس امورف بوده و از خود رفتار انتقال به حالت شیشه نشان بدهد. موارد کاربرد شیشه متناسب با نوع ان متنوع و متفاوت  م... read more